Pedagogisch beleid - kinderdagverblijf de 7 dwergen

PEDAGOGISCH BELEID - verantwoorde kinderopvang

Opvoedingsverantwoordelijkheid
De ontwikkeling van het kind staat centraal!
Wij zijn van mening dat we als kinderdagverblijf ‘de 7 dwergen’ – naast die van de ouders - een eigen opvoedingsverantwoordelijkheid hebben. Kinderopvang is volgens ons namelijk meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
Bij kinderdagverblijf ‘de 7 dwergen’ vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en zichzelf kunnen zijn. Zo kunnen ze zich vanuit deze veilige basis ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel, die respect hebben voor zichzelf en voor anderen. Hoe wij dit in de praktijk verantwoorden en uitvoeren staat in het pedagogisch beleidsplan.

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet IKK van kracht (Wet Innovatie en Kwaliteit kinderopvang). Het akkoord IKK leidt tot wijzigingen in de kwaliteitseisen in de kinderopvang.
De medewerkers van de 7 dwergen handelen binnen de kaders van ons pedagogisch beleid. De beschrijving van de vereiste onderwerpen is concreet en geeft daarmee inzicht in de pedagogische visie en de praktijk voor ouders als het toezicht.

- Het eerste deel omschrijft de 4 pedagogische doelen en hoe dit in de praktijk wordt ingevuld.
- In het tweede deel wordt concreet beschreven hoe de bovenstaande aspecten van verantwoorde kinderopvang in de praktijk worden uitgevoerd. In de praktijk wordt er gehandeld zoals in het pedagogisch beleidsplan beschreven is.


De belangrijkste punten staan hieronder kort beschreven.

► Deel I - Pedagogische doelen

De wet- en regelgeving rond kinderopvang noemt 4 centrale pedagogische doelen, die door de overheid en de branche zijn opgesteld en zijn beschreven in het pedagogisch beleid:

  1. het bieden van emotionele veiligheid;
  2. het bevorderen van de persoonlijke competentie;
  3. het bevorderen van de sociale competentie;
  4. het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden.
► Deel II - Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan wordt concreet beschreven hoe de bovenstaande aspecten van verantwoorde kinderopvang worden ingevuld. In de praktijk wordt er gehandeld zoals in het pedagogisch beleidsplan beschreven is.
Nòg een paar maatregelen die vanaf 2018 in werking treden zijn de 3-uursregeling en het vaste gezichten criterium.

3-uursregeling 
De 7 dwergen is een kinderdagverblijf dat meer dan 10 uren per dag geopend is. Daaroms is het toegstaan dat er maximaal 3 uren per dag afgeweken mag worden van de BKR. BKR staat voor beroepskracht-kindratio, en geeft aan hoeveel pedagogisch medewerkers er moeten zijn, behorend bij het aantal aanwezige kinderen.
Bij de 7 dwergen wordt zoals wettelijk toegestaan, maximaal 3 uur per dag afgeweken van de BKR (dit zijn de momenten aan het begin van de dag (ongeveer van 08.00-08.30uur) aan het eind van de dag (ongeveer tussen 17.00-17.30 uur) en tussen de middag als de pedagogisch medewerkers om de buurt middagpauze hebben (tussen 12.30-14.30 uur); een groot aantal kinderen ligt dan op dat moment te slapen.

Het vaste gezichten criterium  bij opvang van nuljarigen houdt in dat er max 2 vaste pedagogisch medewerkers aan het kind worden toegewezen. Op de dagen dat het uw kindje komt, is altijd minimaal één van deze twee medewerkers werkzaam.
Voor kinderen met flexibele opvang geldt deze 'vaste gezichteneis' niet.

Personeel
De pedagogisch medewerker is degene die de hele dag op de groepen aanwezig is om voor het kind te zorgen. Het uitgangspunt is dat iedere groep maximaal 3 vaste pedagogisch medewerkers heeft en dat er op iedere dag van de week 1 vast gezicht aanwezig is.

Pedagogisch coach
Onze pedagogisch coach wordt ingezet om observaties uit te voeren en ouders en kinderen begeleiden. Vanuit haar expertise heeft zij niet alleen een adviserende, maar ook een doorverwijzende en begeleidende functie richting de professionele hulpverlening. Daarnaast is zij iedere week een aantal uren op de  groepen te vinden. Zij coacht de medewerkers en ziet toe op de praktische uitvoering van de beleidsplannen op de groepen.

Groepsindeling
Kinderdagverblijf ‘de 7 dwergen’ heeft 3 locaties
- Locatie Holtenbroek:  5 verticale groepen waar kinderen van 0 - 4 jaar verblijven.
- Locatie Sterrenkroos (Stadshagen): 4 groepen, waarvan 3 verticale groepen voor kinderen van 0 - 4 jaar
   en 1 babygroep van 0 - 2 jaar.
- Locatie Zwaardvegerstraat (Stadshagen): 3 groepen, waarvan 2 verticale groepen voor kinderen van 0 - 4
   jaar en 1 babygroep van 0 - 2 jaar.

Voertaal
Nederlands is onze voertaal.

Plaatsingsbeleid - extra en/of ruildagen
Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 10 weken geplaatst worden, tot en met de maand waarin het kind 4 wordt.

Contact met ouders
Het contact met ouders is een belangrijk aspect van het goed uit kunnen voeren van onze taak als medeopvoeder. Wij streven naar een open en eerlijk contact, waarin beide partijen elkaar op de hoogte houden van hoe het met kind gaat of is gegaan.

Wenbeleid nieuwe kinderen
Voordat uw kind definitief zal starten vindt er een intakegesprek plaatst. Tijdens dat gesprek (tussen de pedagogisch medewerker en ouders) worden specifieke wensen en behoeften ten aanzien van de verzorging besproken en vastgelegd. Ook worden er 1 of meerdere wenmomenten ingepland.

Mentorschap
Alle kinderen bij ‘de 7 dwergen’ hebben een mentor. Dit is 1 van de vaste pedagogisch medewerkers van de eigen stamgroep. Tijdens het intakegesprek wordt meegedeeld wie de mentor van uw kindje is.

De ontwikkeling van het kindjes in beeld - kindvolgsyteem
Bij ‘de 7 dwergen’ is ieder kind in beeld en volgen we de ontwikkeling. Zo kan aangesloten worden bij de ontwikkeling van het kind en stimuleren we het kind om de volgende stap te zetten door middel van observeren en gebruik van het kindvolgsysteem. Elke drie maanden vindt er een overleg plaats tussen de pedagogisch medewerkers van de groep en de pedagogisch coach. Tijdens dit overleg worden alle kinderen kort besproken en daarin wordt ook besproken of er zorgen zijn rondom een kind.
Als deze zorgen er zijn, zullen de pedagogisch medewerker en/of de pedagogisch
coach u hiervan op de hoogte stellen en samen met u begeleiden bij een eventuele doorverwijzing naar een passende instantie.


 

Daarnaast wordt er in het pedagogisch beleidsplan omschreven hoe de pedagogisch medewerkers de taalontwikkeling, creatieve, zintuiglijke, cognitieve, motorische en emotionele ontwikkeling volgen.

Taalontwikkeling
Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van uw kind is de taalontwikkeling. Wanneer groepsleiding tegen ze praat, reageren baby's door zelf ook geluidjes te maken. Oudere kinderen stimuleren we tot praten door iets te vertellen of te vragen. Wanneer de kinderen nog wat ouder zijn dan horen daar groepsgesprekjes bij. Zo blijven onze medewerkers gedurende de gehele periode bij kinderdagverblijf ‘de 7 dwergen’, alert op de taalontwikkeling van uw kind.

Motorische ontwikkeling
We spreken dan over de grove en de fijne motoriek. Uw kind ontwikkelt zijn of haar grove motoriek door bijvoorbeeld te zitten, lopen of leren zichzelf om te draaien. Maar ook rennen, fietsen en klimmen! Bij de fijne motoriek gaat het vooral om puzzelen, tekenen, knutselen, verven, aan- en uitkleden en bijvoorbeeld eten en drinken. De motorische ontwikkeling gaat bijzonder snel bij jonge kinderen. Natuurlijk doet ieder kind dat wel in zijn eigen tempo. Mochten er juist uitdagingen liggen voor uw kind, dan moedigen wij hem of haar aan om dit zelf op te lossen. Zo leren we kinderen op hun eigen vaardigheden te vertrouwen.

Creatieve ontwikkeling
Door allerlei verschillende materialen en activiteiten aan te bieden stimuleren wij de creatieve ontwikkeling van uw kind. We laten ze zelf ontdekken wat je ermee kunt doen.
Onze creatieve activiteiten vinden meestal individueel of in kleine groepjes plaats. We werken vaak met actuele thema’s van de VVE-methode Dag Jules!, Sinterklaas, Kerst of de jaargetijden. Ook kringspelletjes, het maken van- en luisteren naar muziek of een spel aan tafel valt bij ons onder creatieve activiteiten die de ontwikkeling van uw kind bevorderen.

AanmeldenContact

Bel onsAanmeldenTarievenStuur een bericht

Een kijkje bij de 7 dwergen

Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
 


video image
Bekijk de Video

Leuke actie!